Praktijk voor natuurlijke therapie
Carole van den Bosch

Algemene voorwaarden

Christiaan Huygensstraat 14
2665 KX  Bleiswijk

carole@natuurlijketherapie.nl
www.natuurlijketherapie.nl
KvK Den Haag: 53942736

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch. Opgemaakt november 2016.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 53942736 levert diensten als orthomoleculaire therapie, natuurgeneeskundig energetische therapie, magnetiseur.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door het Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd..

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch worden opgeschort, dit zonder dat Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch, dan is Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events: annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event.

Bij annulering tot 14  werkdagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht:
100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Bij annulering tot 7  werkdagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

Trajecten/deelname mastergroepen; annuleren van deelname aan het traject/mastergroep zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan de Mastergroep/traject  binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de Mastergroep/coachingtraject.

Consultancy: annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Consultancy VIP dagen na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beeindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevinden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch. Datzelfde geldt ook voor de door Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Praktijk voor natuurlijke therapie Carole van den Bosch.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter